1. Education
Send to a Friend via Email
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Field Day - Undoukai

By

Field Day - Undoukai

The second Monday in October (the 11th in 2010) is Japan's national holiday, "Sports Day." It was established to commemorate the 1964 Summer Olympics in Tokyo, which opened on October 10. Many schools held a "Field Day" around this time, which includes various physical events. Some common events are the 100 meters relay, tug of war, mock cavalry battle and so on. The children are usually divided into two teams: red and white (the children all have red and white reversible gymnastics caps). "Field Day" is a fun event for the entire family. Some parents get up early to reserve a space at school grounds so that they can get a good view of their children. Moms are also busy making special bento lunch boxes for the family.

Japanese Translation

運動会

10月の第二月曜日は、日本の祭日である体育の日です。1964年に東京で夏季オリンピックが開かれたことを記念して定められました。開会式は10月10日でした。多くの学校はこの時期に運動会を行います。一般的な種目として、100メートル競走、綱引き、騎馬戦などがあげられます。子供たちは赤と白の二つにチームにわかれて競技をします。(赤と白が裏表になっている帽子をかぶって見分けをつけます。)運動会は家族のみんなにとって、楽しい行事です。子供たちの姿を少しでも良く見られるように、朝早く起きて、校庭に場所とりをする親たちもいます。一方、お母さんたちは家族のために、手の込んだお弁当を作るのに大忙しです。

Romaji Translation

Juugatsu no daini getsuyoubi wa, nihon no saijitsu de aru taiiku no hi desu. 1964-nen ni toukyou de kaki orinpikku ga hirakareta koto o kinen shite sadameraremashita. Kaikaishiki wa juugatsu tooka deshita. Ooku no gakkou dewa kono jiki ni undoukai o okonaimasu. Ippantekina shumoku to shite, hyaku meetoru kyousou, tsunahiki, kibasen nado ga ageraremasu. Kodomo tachi wa aka to shiro no futasu no chiimu ni wakarete kyougi o shimasu. (Aka to shiro ga ura omote ni natteiru boushi o kabutte miwake o tsukemasu.)Undoukai wa kazoku no minna ni totte, tanoshii gyouji desu. Kodomotachi no sugata o sukoshi demo yoku mirareru youni, asa hayaku okite, koutei ni bashotori o suru oya tachi mo imasu. Ippou, okaasan tachi wa kazoku no tame ni, tenokonda obentou o tsukuru noni ooisogashi desu.

Note: The translation is not always literal.

Beginner's Phrases

"Field Day" is a fun event for the entire family.

  • Undoukai wa kazoku no minna ni totte, tanoshii gyouji desu.
  • うんどうかいは かぞくのみんなにとって、たのしいぎょうじです。
  • 運動会は家族のみんなにとって、楽しい行事です。

©2014 About.com. All rights reserved.